NEWS

  • TOP
  • NEWS TOP
  • news
  • Chúng tôi đề nghị cung cấp hỗ trợ cho những người di tản từ Ukraine.

2022.04.06

Chúng tôi đề nghị cung cấp hỗ trợ cho những người di tản từ Ukraine.

Viện Ngoại ngữ Trái đất đã quyết định cung cấp hỗ trợ cho những người đã được sơ tán từ Ukraine đến Nhật Bản.

 

 

 

Hãy suy nghĩ về những gì chúng ta có thể là một lực lượng bây giờ và những gì chúng ta có thể làm,

Là một tổ chức giáo dục tiếng Nhật, chúng tôi đang nghĩ đến việc cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả việc cung cấp nơi cư trú, tập trung vào hỗ trợ học tiếng Nhật.

 

 

 

Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đưa ra đề nghị với Cục Xuất nhập cảnh, nhưng bằng cách xem thông báo này, nếu bạn có bất kỳ ý tưởng nào, tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể cung cấp thông tin về việc bạn có cần hỗ trợ hay không.

 

 

 

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn.

 

 

 

Viện Ngoại ngữ Trái đất

  ALL