Học viện Ngôn ngữ Earth Học viện Ngôn ngữ Earth

Liên hệ

Hãy điền đầy đủ những câu hỏi được hỏi trong form sau, xác nhận lại các thông tin đã điền, trong trường hợp đồng ý hãy tích vào ô bảo mật thông tin cá nhân, sau đó ấn vào nút xác nhận nội dung đã ghi.
Họ và tên(bắt buộc)
Ngày tháng năm sinh(bắt buộc)
Quốc tịch(bắt buộc)
Địa chỉ(bắt buộc)
Số điện thoại(bắt buộc)
Địa chỉ email(bắt buộc)
Lịch sử học tiếng Nhật trước đây(bắt buộc) tháng
Nội dung liên hệ(bắt buộc)

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

 • Mục đích sử dụng]
  Công ty Beat Co., Ltd. (dưới đây gọi là "Công ty chúng tôi") chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã có được với mục đích trả lời cho các liên hệ của quý khách.
 • [Cung cấp cho người thứ ba]
  Ngoại trừ trường hợp tuân theo yêu cầu của quy định pháp luật hoặc tuân theo thủ tục tư pháp, Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ ba nếu chưa nhận được sự đồng ý của bản thân người đó.
 • [Ủy thác ra bên ngoài]
  Công ty chúng tôi không ủy thác những thông tin cá nhân được giao phó ra bên ngoài.
 • [Tính tự nguyện trong việc cung cấp thông tin]
  Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, trường hợp có thiếu sót hoặc lỗi trong thông tin, có thể chúng tôi sẽ không thể trả lời được cho các liên hệ phù hợp của quý khách.
 • [Công bố thông tin cá nhân, v.v...]
  Đối với việc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân thuộc đối tượng công bố, công bố thông tin cá nhân, điều chỉnh, thêm vào, xóa bỏ một phần, dừng sử dụng, xóa bỏ toàn bộ nội dung hoặc dừng cung cấp thông tin cho người thứ ba, các liên hệ khác, v.v... vui lòng liên hệ đến quầy dịch vụ dưới đây.
 • [Quầy dịch vụ]
  Điện thoại: 06-7688-5288
  Địa chỉ: Mã bưu chính 530-0001. Tầng 6, tòa nhà số 3 trước ga Osaka, 1-1-3 Umeda, quận Kita, thành phố Osaka, Osaka
  Phụ trách: Yasutaka Eguchi BỘ PHẬN KINH DOANH

TOP